หมวดหมู่: สลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือนมีประโยชน์อย่างไร

สลิปเงินเดือนคืออะไร ใบเงินเดือนหรือที่เรียกว่าใบรับรองเงินเดือน คือ เอกสารสำคัญชนิดหนึ่งที่มีไว้เพื่อแสดงรายรับหรือเงินเดือนในแต่ละเดือนโดยมีลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นสิ่งยืนยันและช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในแง่ของการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางการเงิน เช่น การขอออมสินเงินกู้  อีกทั้งยังใช้เพื่อแสดงสถานะของรายรับหรือเงินเดือน เพื่อให้เห็นถึงความสามารถและความมั่งคั่งของบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนยังถูกนำมาพิจารณาเพื่อขอบเขตในการกำหนดช่วงของการทำธุรกรรมประเภทการขอสินเชื่อ สมัครบัตรเครดิต หรือแม้แต่การสมัครบัตรกดเงินสดไม่ว่าจะทั้งกับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเศรษฐกิจปี 2564 หรือ 2021 การเข้าถึงสินเชื่อหรือการสมัครบัตรเครดิตล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยในยามฉุกเฉินหรือยามลำบาก ด้วยเหตุนี้ สลิปเงินเดือนจึงเป็นเอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่สามารถขาดได้หากจำเป็นต้องใช้การขอสินเชื่อหรือสมัครบัตรเครดิตอิอ้อน เป็นต้น

วิธีทําสลิปเงินเดือนทำอย่างไร

โดยปกติแล้วการทำใบรับรองเงินเดือนหรือออกสลิปเงินเดือนนั้นสามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคส่วนเอกชนหรือภาคส่วนรัฐบาล สลิปเงินเดือนต่างมีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยแบ่งออกได้เป็นดังนี้

  1. ภาคส่วนรัฐบาล : ในการออกใบสลิปเงินเดือนนั้นบางหน่วยงาน เช่น krungsri บัตรเครดิต มีความจำเป็นต้องให้บุคคลหรือแผนกที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำหรือออกเอกสารประเภทดังกล่าวดำเนินการ ซึ่งทั้งนี้บางหน่วยงานที่ได้มีการประยุกต์สื่อออนไลน์ควบคู่ก็สามารถดำเนินการขอทำสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้ ซึ่งการขอสลิปเงินเดือนออนไลน์นั้นมีความจำเป็นต้องยื่นเอกสารต่างประกอบเพิ่มเติม และต้องให้ผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องเซ็นรับรองพร้อมแนบตราประทับของหน่วยงานจึงจะถือได้ว่าเป็นเอกสารสลิปเงินเดือนที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุด
  2. ส่วนของภาคเอกชน : สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่กิจการประเภทบริษัท และการประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระก็สามารถทำได้ดังนี้ 
  • กิจการประเภทบริษัท : ในการออกใบสลิปเงินเดือนล่าสุดกับกิจการประเภทบริษัทสามารถทำได้โดยการขอออกสลิปเงินเดือนพนักงานกับแผนกการเงินของบริษัท หรือหากเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กก็สามารถดำเนินการขอออกจากผู้จัดการที่ขึ้นตรงต่อสายงานได้เช่นกัน ซึ่งทางผู้จัดการจะต้องร่างแบบฟอร์มตามรูปแบบของบริษัทหรือสามารถดูตัวอย่างสลิปเงินเดือนออนไลน์ก็ได้เช่นกัน เมื่อออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีลายเซ็นพร้อมตราประทับบริษัทให้เรียบร้อยเพื่อความน่าเชื่อถือ
  • รูปแบบการประกอบอาชีพอิสระ : ในการประกอบอาชีพอิสระเพื่อขอสินเชื่อเงินอนุมัติง่ายก้อนนั้น หากอาชีพหรือสายงานที่ทำอยู่และได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทที่เป็นส่วนตัว สลิปเงินเดือนก็สามารถออกได้ด้วยตนเอง โดยรูปแบบการทำสลิปเงินเดือนที่เหมาะสมสามารถดูตัวอย่างได้จากรูปแบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้เช่นกัน ซึ่งการทําใบรับรองเงินเดือนเองนี้อาจมีความยุ่งยากเล็กน้อย เพราะอาจติดปัญหาในเรื่องของตรายางบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้น แต่หากประกอบอาชีพอิสระแบบทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียน การออกใบรับรองเงินเดือนก็ไม่สามารถทำได้

สลิปเงินเดือนที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

บ่อยครั้งที่หลายคนอาจคิดว่าสลิปเงินเดือนปริ้นเองอาจสามารถใช้แทนสลิปเงินเดือนจากการขอจากบริษัทได้ แต่ในความเป็นจริง การทำสลิปเงินเดือนบริษัทปริ้นเองขึ้นมาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ อาจดูมีความไม่น่าเชื่อถือนัก ดังนั้นใบรับรองเงินเดือนที่ดี จะต้องประกอบไปด้วย

  1. โลโก้บริษัท 
  2. รายละเอียดเงินเดือนหรือรายได้ที่ได้รับ
  3. ผู้เซ็นรับรองความถูกต้อง
  4. ตราประทับเครื่องหมายของบริษัท
  5. วันที่สำหรับออกใบรับรองเงินเดือน

เมื่อมีรายละเอียดครบถ้วนแล้ว การขอสินเชื่อหรือสมัครบัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่ไม่ต้องใช้ในกรณีธนาคารกรุงไทยเปิดบัญชีออนไลน์